Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Klinická psychodiagnostika

Klinická psychodiagnostika je poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Je viazaná na ambulanciu, resp. zdravotnícke zariadenie. Je viazaná aj na získanie licencie na výkon povolania od Slovenskej komory psychológov. A ambulancia je viazaná na získanie povolenia na prevádzkovanie a musí byť v sieti ambulancií, označená logom Samosprávneho kraja. A preto klinická psychodiagnostika nie je živnosťou cez Živnostenský úrad.

DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝ PLÁN
V medicíne ide o včasnú či diferenciálnu diagnostiku, na ktorú nadväzuje liečba.

VČASNÁ DIAGNOSTIKA JE ÚSPECHOM VČASNEJ TERAPIE

VČASNÁ KLINICKÁ PSYCHODIAGNOSTIKA sa zameriava na zachytenie patologických zmien psychiky, prvých príznakov narušenia psychického zdravia v súvislosti s rôznymi psychickými, psychosomatickými poruchami a somatickými ochoreniami. Zameriava sa na vyšetrenie zmien v oblasti emotivity (prežívania), psychických, kognitívnych funkcií ( pamäť, pozornosť, exekutívne funkcie, psychomotorické tempo...), intelektu, správania, regulačných, zvládacích, adaptačných a kompenzačných mechanizmov osobnosti, elaboračného úsilia. Výsledkom je určenie miery závažnosti poruchy psychického zdravia. Klinický psychológ následne zostaví diagnosticko-terapeutický plán, včasnú intervenciu a sleduje dynamiku poruchy, zmien, v čase, kontrolnými vyšetreniami.

Včasná psychodiagnostika je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulancii, na ktorú nadväzuje psychoterapeutická intervencia, resp. odporúčanie pacienta špecialistovi - lekárovi (psychiatrovi, neurológovi a pod.). Nie je nutný výmenný lístok, odporúčanie lekárom.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA je proces v medicínskom diagnostickom rozhodovaní, v súvislosti so stanovením diagnózy, na základe všetkých dostupných informácií pravdepodobných diagnóz, ktoré prichádzajú do úvahy. Klinická psychodiagnostika je nedeliteľnou súčasťou procesu diferenciálnej diagnostiky v medicíne, na potvrdenie psychopatologických zmien, predpokladanej diagnózy, štrukturovaným resp. štrukturálnym klinickým rozhovorom s dôrazom na popis ťažkostí pacientom, anamnestické údaje, zohľadniac kritéria psychických porúch a chorôb; projektívnymi metódami na vylúčenie resp. potvrdenie patologických zmien v osobnosti rôznej etiológie; neuropsychologickými testami na vylúčenie resp. potvrdenie patologických zmien kognitívnych funkcií, intelektu, rôznej etiológie.

Diferenciálna diagnostika je obvykle na základe odporúčania lekára špecialistu, psychiatra, neurológa, event. všeobecného lekára s vymedzením požiadavky vyšetrenia.

VYŠETRENIE PSYCHICKEJ SPŎSOBILOSTI NA NOSENIE A DRŽANIE STRELNEJ ZBRANE

VYŠETRENIE PSYCHICKEJ SPŎSOBILOSTI NA PRÁCU V SBS

KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE PRE ÚČELY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE - invalidné dôchodky

VČASNÚ TERAPIU klinický psychológ-psychoterapeut realizuje psychologickými prostriedkami, psychoterapiou, psychoterapeutickými konzultáciami, v oblasti zdravie podporujúceho správania; v oblasti vyrovnávania sa s už diagnostikovanou psychiatrickou poruchou, či rôznymi zdravotnými ťažkosťami a diagnózami; v oblasti podpory adaptívnych efektívnych stratégií zvládania a vysporiadania sa so stresom, s problémami, s konfliktami v živote, s negatívnymi emóciami, s neistotou, úzkosťou, frustráciou; v oblasti podpory resp. znovuzískania duševného, psychického zdravia; v oblasti podpory kvality životy pacienta.

© 2007-2023