Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane

Podľa zákona 128/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a podľa vyhlášky 105/2012 Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 229/2011 Ministerstva zdravotníctva o postupe pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho a psychologického posudku.

Posudzujeme psychickú spôsobilosť (psychotesty):
 • držiteľa zbrojného preukazu
 • žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu

Na psychologické vyšetrenie je potrebné si priniesť:
 • občiansky preukaz
 • zbrojný preukaz, keď ste držiteľom zbrojného preukazu
 • čestné vyhlásenie žiadateľa resp. držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva (príloha č. 5 vyhl. 229/2011).
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie od všeobecného lekára
 • okuliare, ak potrebujete

Psychologické vyšetrenie zahŕňa:
 • vyplnenie čestného vyhlásenia – žiadateľom resp. držiteľom, keď ho nepriniesol so sebou
 • vyplnenie súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov, ktoré zahŕňa:
  • vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť v záťaži, reakčná pohotovosť, optický postreh, senzomotorická reaktivita a koordinácia)
  • vyšetrenie intelektovej úrovne
 • vyšetrenie osobnostnostných predpokladov (rizikové faktory v profile osobnosti, kontraindikácie podľa prílohy č. 4 vyhlášky 229/2011 Z.z.)
 • anamnestické údaje, osobná, rodinná, sociálna a zdravotná (s prihliadnutím na priestupky, trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť, poruchy a choroby)
 • vyhodnotenie výsledkov testov, rozhovoru, pozorovania, anamnestických dát, zohľadnenie údajov vo výpise zo zdravotnej dokumentácie, zistenie resp. vylúčenie kontraindikácií psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 4 vyhlášky 229/2011 Z.z.
 • rozhovor so žiadateľom o výsledkoch vyšetrenia
 • vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti - posudzujúcim klinickým psychológom

Dĺžka psychologického vyšetrenia závisí od tempa posudzovanej osoby, cca 2 hodiny.
© 2007-2023